LMB gada balva

Gada balvas 2018 konkursa nolikums

Lai sekmētu ilgtspējīgu un kvalitatīvu muzeju nozares attīstību Latvijā, Latvijas Muzeju biedrība organizē konkursu un pasniedz Latvijas Muzeju biedrības Gada balvu 2018.  Balvas pasniegšanas mērķis ir veicināt muzeju nozares attīstību un veidot muzeju darba pozitīvu publicitāti, uzsverot radīto produktu kvalitāti, radošumu, pieejamību un nozīmi sabiedrībai.

Balvas pretendents var būt ikviens Latvijas Muzeju biedrībā reģistrēts muzejs, kas 2017.gadā ir radījis produktus, kas atbilst iesniegšanai kādā no nominācijām. Pretendentus balvas saņemšanai var izvirzīt jebkura fiziska vai juridiska persona, tai skaitā pats muzejs, kas 2017.gadā ir radījis produktu, atbilstošo kādai no nominācijām.

Balvas ieguvējus nosaka konkursa kārtībā, izvērtējot konkursam iesniegtos pieteikumus. Balvu piešķir par izciliem darba rezultātiem Latvijas muzeju nozarē. Pieteikuma anketa ar pievienoto prezentāciju un/ vai video nosūtāmi uz e-pastu: muzeji@muzeji.lv  līdz 2018.gada 5.martam.

Latvijas Muzeju biedrības Gada balvas 2018 nolikums

Latvijas Muzeju biedrības Gada balva 2018 tiek piešķirta šādās nominācijās:

2.1.1.

Gada ieguldījums nacionālo vērtību (krājuma) saglabāšanā 2018

Balva izceļ restaurācijas un saglabāšanas darba projektu kvalitāti. Komisija vērtēs projekta īstenošanas gaitu no koncepcijas līdz realizācijai. Pieteikumā ir skaidri jāparāda muzeja darbs projekta plānošanas un virzības process. Kategorijā var pieteikt atsevišķu objektu/priekšmetu vai veselu ēku. Īpaša uzmanība tiks pievērsta tam, kā restaurācijas vai konservācijas darbi uzlabo objekta pieejamību un izmantojamību, vienlaikus nodrošinot vēsturiskā objekta un ēkas saglabātību. Darbiem jābūt pabeigtiem 2017.gadā.

2.1.2.

 

Izglītojošs projekts muzejā 2018

 

Balva tiek piešķirta par Izglītojošu projektu, kurā tā dalībnieki, izmantojot muzeja glabāto mantojums, gūst īpašu, iedvesmojošu, radošu, izglītojošu pieredzi. Jānorāda, ar ko šis piedāvājums ir īpašs un atšķirīgs no jau esošiem. Projekts var ietvert aktivitātes indivīdiem, interešu grupām, kā arī aktivitātes skolām un īpašus pasākumus, konkrētai muzeja mērķauditorijai. Balvas pieteikumā jāiekļauj programmas pamatapraksts, mērķi un ieguvumi, ziņas par dalībnieku skaitu, kas izmantoja šo projektu un projekta rezultāti. Izglītības aktivitātei jābūt radītai 2017.gadā.

2.1.3.

 

Muzeja pieejamības projekts  2018

Balva izceļ muzeja projektu, produktu vai pakalpojumu, kura rezultātā muzeja ēka un telpas, tā krājums, ekspozīcija, izstāde vai citas formas saturs ir kļuvusi pieejama plašai sabiedrībai vai sasniedzis jaunu mērķauditoriju. Tas var būt muzeja infrastruktūras vai interjera atjaunošanas vai uzlabošanas projekts, jauns vai uzlabots ekspozīcijas dizains, muzeja produkts vai pakalpojums, kas veicinājis muzeja satura pieejamību digitālajā vidē, ir ticis uzlabots apmeklētāju serviss u.c. Balvai var pieteikt projektus, kas realizēti 2017.gadā, kā arī projektus, kas uzsākti 2017. gadā un aizvien turpinās.

2.1.4.

Muzeja inovācijas projekts 2018

Balva tiek piešķirta muzeja produktam vai pakalpojumam, kurā ar mūsdienu tehnoloģiju palīdzību tiek interpretēts muzeja krājums un bagātināta muzeja apmeklētāju pieredze. Žūrijas komisija vērtēs to, kā tehnoloģiju izmantošana ietekmē gala lietotāja zināšanas, iesaistīšanos un sajūtas. Projektam jābūt radītam vai uzsāktam 2017.gadā.

2.1.5.

 

Gada tematiskā izstāde 2018

Balva izceļ izstādes nozīmi muzeja darbā, pienesumu sabiedrībai un tās aktualitāti. Pieteikumā jānorāda, kā izveidotā izstāde ietekmēja un uzlaboja muzeja rezultātus 2017.gadā. Komisija vērtēs izstādes tēmas un iekārtojuma dizaina aktualitāti, kā arī izstādes spēju piesaistīt auditoriju. Izstādei ir jābūt atklātai 2017.gadā.

2.1.6.

 

Gada mākslas izstāde 2018

Balva izceļ izstādes nozīmi muzeja darbā, pienesumu sabiedrībai un tās aktualitāti. Pieteikumā jānorāda, kā izveidotā izstāde ietekmēja un uzlaboja muzeja rezultātus 2017.gadā. Komisija vērtēs izstādes tēmas un iekārtojuma dizaina aktualitāti, kā arī izstādes spēju piesaistīt auditoriju. Izstādei ir jābūt atklātai 2017.gadā.

2.1.7.

 

Gada publikācija (monogrāfija, filma u.c.) 2018

Balva izceļ muzeju darbinieku ieguldījumu pētnieciskajā darbā. Komisija vērtēs publikācijas nozīmīgumu, aktualitāti un kvalitāti. Pieteikumā jānorāda publikācijas pieejamības rezultāti (pārdoto/izplatīto izdevumu, lejupielāžu, interneta vietnes skatījumu skaits u.c.). Publikācijai ir jābūt prezentētai 2017.gadā.

2.1.8.

 

Gada ekspozīcija 2018 (muzejiem ar darbinieku skaitu līdz 10)

Balva izceļ spēju izveidot veiksmīgu ekspozīciju vai ievērojami to uzlabot. Komisija vērtēs novatorismu ekspozīcijas dizainā, scenogrāfijā un interpretācijā, ekspozīcijas aktualitāti un nozīmi vietējā reģionā un plašākā sabiedrībā, ņemot vērā muzeja resursus un kapacitāti (darbinieku skaits, budžets). Ekspozīcijai ir jābūt atklātai 2017.gadā. Pieteikumā jānorāda saite uz ekspozīciju vērtējošām recenzijām vai cita veida atsauksmēm.

2.1.9.

Gada ekspozīcija 2018 (muzejiem ar darbinieku skaitu no 11 līdz 50)

Balva izceļ spēju izveidot veiksmīgu ekspozīciju vai ievērojami to uzlabot. Komisija vērtēs novatorismu ekspozīcijas dizainā, scenogrāfijā un interpretācijā, ekspozīcijas aktualitāti un nozīmi vietējā reģionā un plašākā sabiedrībā, ņemot vērā muzeja resursus un kapacitāti (darbinieku skaits, budžets). Ekspozīcijai ir jābūt atklātai 2017.gadā. Pieteikumā jānorāda saite uz ekspozīciju vērtējošām recenzijām vai cita veida atsauksmēm.

2.1.10.

 

Gada ekspozīcija 2018 (muzejiem ar darbinieku skaitu vairāk kā 51)

Balva izceļ spēju izveidot veiksmīgu ekspozīciju vai ievērojami to uzlabot. Komisija vērtēs novatorismu ekspozīcijas dizainā, scenogrāfijā un interpretācijā, ekspozīcijas aktualitāti un nozīmi vietējā reģionā un plašākā sabiedrībā, ņemot vērā muzeja resursus un kapacitāti (darbinieku skaits, budžets). Ekspozīcijai ir jābūt atklātai 2017.gadā. Pieteikumā jānorāda saite uz ekspozīciju vērtējošām recenzijām vai cita veida atsauksmēm.

2.1.11.

Gada mārketinga aktivitāte 2017

Balva tiek pasniegta par visveiksmīgāko muzeja mārketinga aktivitāti 2017.gadā: jaunu muzeja mājas lapu, korporatīvo (vizuālo) identitāti, īpašu pasākumu un/vai publicitātes kampaņu, aktivitātēm sociālajos tīklos, jaunu suvenīru līniju u.c. Tā var būt ilgstoša kampaņa vai vienreizēja iniciatīva muzejam kopumā vai kādam tā pakalpojumam vai produktam (ekspozīcijai, izstādei, izglītības programmai, pasākumu programmai u.c.). Pieteikumā ir jānorāda aktivitātes oriģinalitāte, radošums un atdeve muzeja tēla un reputācijas uzlabošanā, jaunu mērķauditoriju sasniegšanā un apmeklējuma skaita palielināšanā pret veikto ieguldījumu. Aktivitātei jābūt veiktai 2017.gadā.

LMB Gada balvu 2018 atbalsts: VAS "Latvijas Dzelzceļš", žurnāls "Ilustrētā pasaules vēsture", SIA "Piebalgas porcelāns" un Valsts Kultūrkapitāla fonds.

Lai reģistrētu muzeja produktu vērtēšanai Latvijas Muzeju biedrības Gada balvai 2018, jāaizpilda pieteikuma anketa.

Pieteikuma anketa kopā ar pievienoto prezentāciju un/vai video nosūtāmi uz e-pastu:  muzeji@muzeji.lv līdz 2018.gada 5.martam.

Balva tiks pasniegta Muzeju dienas svinībās, kas tradicionāli notiek maija mēnesī. 2018.gadā LMB Gada balva 2018 tiks pasniegta O.Kalpaka muzejā “Airītes” 25.maijā.