Aktualitātes

Latvijas skolas soma

Gatavojoties Latvijas valsts simtgades svinībām, kā viena no lielākajām sabiedrības dāvanām tās jaunajai paaudzei iecerēta iniciatīva „Latvijas skolas soma”, kuras mērķis ir nodrošināt vairāk kā 200 tūkstošiem Latvijas skolas vecuma bērniem un jauniešiem valsts garantētās izglītības iegūšanas ietvaros iespēju klātienē pieredzēt Latviju, izzināt un iepazīt Latvijas vērtības un kultūrtelpu. Lai veicinātu Latvijas iepazīšanu, KM izveidojusi apkopojumu par kultūras norisēm bērnu un jauniešu auditorijai.  

Kam? Informatīvais apkopojums sniedz ieskatu mācību iestāžu vadītājiem, skolotājiem, atbildīgajiem par kultūras norisēm izglītības iestādēs, vecākiem un ikvienam interesentam par daudzveidīgo, bērniem un jauniešiem radīto piedāvājumu dažādās kultūras nozarēs. Informācija būs noderīga arī plašākai auditorijai - pašvaldībām, valsts institūcijām, komercorganizācijām, nevalstiskajam sektoram, potenciālajiem skolu atbalstītājiem un sadarbības partneriem,  kā arī medijiem, kas atspoguļo kultūras informāciju u.c. Vienkopus pieejamā informācija dod iespēju plašāk iepazīt Latvijas kultūras institūciju piedāvājumu un savlaicīgi plānot skolēnu līdzdalību kultūras norisēs un pasākumos, saistot to ar mācību saturu un izglītības standarta izvirzītajiem mērķiem. Informācija sakārtota pa vecuma/klašu grupām (5-6 gadi, 1.-4.klases, 5.-9.klase, 10.-12.klase), kā arī to ir iespējams papildus atlasīt, izmantojot nepieciešamos kritērijus.

Par ko? Materiāls atklāj teātru, mūzikas, koncertu, dejas, arhitektūras, dizaina, bibliotēku, muzeju un arhīvu institūciju un organizāciju piedāvājumu. Kopumā informāciju sniedza 671 valsts, pašvaldību un nevalstiskās kultūras organizācijas.  Pasākumi aptver šādas nozares: vizuālā māksla, literatūra, mūzika, kino, teātris, deja, mantojums, arhitektūra, dizains, novadpētniecība, vēsture. Informācija nav veidota  kā norišu kalendārs, bet gan kā apkopojums, kuru iespējams atlasīt pēc vecuma/klašu grupām, nozarēm un citiem kritērijiem.

 

Kā lietot? Informācijā ietverts norises/pasākuma nosaukums,  informācija par organizatoriem, īss satura izklāsts, norises valoda, ilgums, līdzdalības formas, pieejamība, kā arī kontakti tālākai informācijas ieguvei. Apkopojums pieejams Excel tabulu formātā, kur, izmantojot filtrus, iespējams atlasīt informāciju pēc nepieciešamajiem kritērijiem: reģions, pilsēta/novads, nozare, valoda, ilgums, līdzdalības formas, pieejamība u.c.

Kultūras pasākumu piedāvājums http://www.km.gov.lv/lv/ministrija/kultura_skoleniem.html

Kopumā ziņas pasākumu piedāvājumā sniedza 671 valsts, pašvaldību un nevalstiskās kultūras organizācijas - 537 bibliotēkas, 93 muzeji, 12 arhīvi, 23 teātri un koncertorganizācijas, tostarp 8 NVO, kā arī Latvijas Nacionālais kultūras centrs, Nacionālais Kino centrs, Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija, Latvijas Arhitektu savienība u.c. Iekļautie pasākumi aptver vizuālās mākslas, literatūras, mūzikas, kino, teātra, dejas, kultūras mantojuma, arhitektūras, dizaina un novadpētniecības jomas. Apkopota informācija par 3325 dažādām kultūras norisēm, tai skaitā ir 605 norises muzejos (muzejpedagoģiskās programmas, ekskursijas, spēles u.c.), 125 bērniem un jauniešiem veidotas izrādes un koncerti, kā arī vairākas citu organizāciju aktivitātes, piemēram, izglītības projekts arhitektūrā „Skolnieks, pētnieks, pilsētnieks”, Nacionālā kino centra kino darbnīcas skolēniem u.c. Informācija nav veidota, kā norišu kalendārs, bet gan kā apkopojums, kuru lietotājs var sašķirot pa klašu/vecuma grupām, nozarēm, kā arī citiem kritērijiem, izvēloties papildus atlases iespējas. Nākošajos gados informāciju plānots papildināt.

2016.gada rudenī sākās Latvijas skolas somas pilotprojekts (http://m.lvportals.lv/visi/preses-relizes?id=281893)

 Sadarbībā ar Latvijas Kultūras akadēmiju veikts pētījums par kultūras norišu pieejamību un izmantošanu līdzšinējā skolu darbībā, identificējot labo pieredzi un šķēršļus. Notikušas plašas konsultācijas ar iesaistītajām sabiedrības grupām, lai veidotu vienotu redzējumu par projekta mērķiem un tā ieviešanu. Izstrādāti metodiskie ieteikumi pašvaldību vadītājiem un skolu administratoriem pilotprojekta ieviešanai, un galvenais – septembrī ir sākta pilotprojekta satura un ieviešanas mehānismu aprobēšana skolās un pašvaldībās Brocēnos, Daugavpilī un Rīgā.

Saturiski "Latvijas skolas soma" sastāv no četriem tematiskajiem blokiem, kas ietver iespēju skolēniem:

iepazīt Latvijas valstiskuma attīstības un saglabāšanas liecības: valstiskuma veidošanos, nosargāšanas un attīstības vēstures piedzīvošanu, apzinot būtiskākos notikumus un iesaistītos cilvēkus, tai skaitā ikviena Latvijas novada iedzīvotāju un notikumu lomu valstiskuma attīstības procesā;

izprast Latvijas kultūras vērtības un laikmetīgās izpausmes, kas ietver profesionālās mākslas un kultūras piedzīvošanu skatuves mākslā, mūzikā, arhitektūrā, dizainā, vizuālajā mākslā, literatūrā, dejā un kino, saistot šīs pieredzes ar valsts izglītības standartā noteiktajiem saturiskajiem tematiem un sasniedzamajiem rezultātiem;

izzināt zinātnes un inovāciju attīstību Latvijā, paplašinot dabaszinību, matemātikas, tehnoloģiju un citu mācību priekšmetu apguves iespējas ar profesionālās kultūras tapšanas un sasniegumu iepazīšanu, akcentējot zinātnes un inovāciju nozīmi kultūras un cilvēces identitātes un attīstības perspektīvā;

izjust Latvijas dabu un kultūrainavu, dodot iespēju un mudinot skolēnus klātienē piedzīvot dabas, kultūras un kultūras mantojuma, t.sk. nemateriālā, vienotību kā valsts identitātes daļu, akcentējot novadpētniecības, sociālo jautājumu izpratnes, pilsoniskās līdzdalības un kritiskās domāšanas aspektus.

Ieviešanas procesā svarīgi ievērot tādus pamatprincipus kā līdztiesīgums pieejamībā, visu skolēnu iesaiste, tradicionālā un laikmetīgā līdzsvars, saikne ar tiešo mācību procesu, nacionālā izglītības standarta mērķu sasniegšanas sekmēšana,  izglītības un kultūras iestāžu saskaņota darbība, kā arī vietējās atbildības un piederības apziņas veicināšana. Pilotprojektu īstenotāji regulāri sazināsies un informēs KM par darba gaitā iegūtajām atziņām un aktualizētajiem izaicinājumiem.