Aktualitātes

Aicina pieteikt tēmas 1. Latvijas lokālās vēstures un novadpētniecības lasījumiem

Lai popularizētu lokālo vēsturi un novadpētniecību, celtu novadpētnieku darba kvalitāti un veicinātu sadarbību starp pētniekiem, muzejiem, krātuvēm un dažādām ar kultūras mantojuma saglabāšanu, dokumentāciju un aizsardzību saistītām valsts institūcijām, Latvijas vēstures materiālu brīvpieejas krātuve un novadpētniecības platforma Historia.lv ir uzsākusi un kopš 2017.g. Īsteno ilgtermiņa projektu “Kas pagātni pētī, nākotni svētī!”. Tā ietvaros 2017.g. 4.oktobrī Valmierā notika seminārs “Novadpētnieku mācības”, kurā piedalījās apmēram 80 dalībnieki no visas Vidzemes. Drīzumā, 2018.g. 25. aprīlī Valmierā notiks nākamais seminārs “Kartes kā avoti lokālās vēstures un novadpētniecības darbā”.

Turpinot iesākto, Historia.lv, sadarbībā ar Valmieras muzeju šī gada 4.oktobrī rīko 1. Latvijas lokālās vēstures un novadpētniecības lasījumus. Rīkotāji aicina vēsturniekus, arheologus, etnogrāfus, kultūrvēstures un ainavas pētniekus, antropologus, sociologus, ģeogrāfus, kartogrāfus, valodniekus, bibliogrāfus, citus profesionāli strādājošus un brīvā laika lokālās vēstures pētniekus un novadpētniekus pieteikt savas tēmas, iesūtot tēzes.

Gaidīsim gan autoru stāstījumus par nesen publicētām lokālajai vēsturei veltītām grāmatām, to tapšanas gaitu, gan visa veida apzināšanas, dokumentēšanas un izpētes ekspedīciju kopsavilkumus, gan arī ziņojumus par dažādiem tematiskiem pētījumiem un atklājumiem. Būsim priecīgi arī par teorētiski-praktiskiem priekšlasījumiem par lokālās vēstures pētījumu metodoloģiju, tās filozofiskajiem u.c. aspektiem.

Priekšlasījumu hronoloģiskie un tematiskie ietvari nav ierobežoti. Vienīgais priekšnoteikums – lasījumā atspoguļotajam pētījumam nepārprotami jābūt vērstam uz lokālās vēstures tematiku (mājvietas, ciema, pagasta, pilsētas, draudzes, kultūrvēsturiska novada... mēroga vēsture, notikumi, avoti, šajā mērogā darbojošās personības, lokālās pieminekļu grupas vai atsevišķi objekti, lokālās tradīcijas, valodas īpatnības utml.), ar to saistītu problemātiku.

Priekšlasījumiem jābūt sagatavotiem ziņojumu vai referātu formātā ar skaidru struktūru, izmantojot atsauču aparātu. Izņemot teorētiski filozofiskās tēmas, pārējiem ziņojumiem obligāti jābūt atbilstoši ilustrētiem. Lasījumu dalībnieku ērtībai vēlams sagatavot arī slīdrādi. Paredzamais laiks viena ziņojuma nolasīšanai – 20 līdz 30 minūtes.

Tēzes (priekšlasījuma kopsavilkums ar satura plānu) elektroniski jāiesūta (redakcija@historia.lv) līdz 2018.g. 20.jūlijam. Pieteikto tēmu atbilstību lasījumu formātam anonīmi izvērtēs Historia.lv pieaicinātie speciālisti.

Ņemot vērā, ka lasījumu materiālus paredzēts publicēt rakstu krājumā, kas elektroniskā vai iespiestā formātā tiks izdots 2019.g., apstiprināto priekšlasījumu autoriem pilns nolasāmā ziņojuma teksts jāiesūta līdz 2018.g. 20.septembrim (vai personīgi vienojoties par citu datumu).

Atkarībā no pieteikto priekšlasījumu satura un hronoloģiskajām robežām, lasījumi notiks vienā vai vairākās sekcijās.

Vakarā pēc lasījumiem notiks neformāls pasākums ar muzicēšanu un sarunām, bet nākamajā dienā, 5.oktobrī, paredzēta dalībnieku ekskursija pa Valmieras apkārtnes ievērojamākajām vēsturiskajām vietām. Nakšņotājiem palīdzēsim atrast lētākās naktsmītnes. Par iespējām un konkrētam nakšņošanas un ekskursijas izmaksām informēsim septembrī.

Dalība lasījumos – bez maksas.

Papildu informācija un pieteikšanās

Valters Grīviņš
Historia.lv redaktors un projekta vadītājs
redakcija@historia.lv
29151826