Aktualitātes

Aicina piedalīties LVVA zinātniskajos lasījumos „Starpkultūru vēsture Latvijas arhīvu dokumentos”

Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas Valsts vēstures arhīvs (turpmāk LVVA), turpinot 2014. gadā iesākto tradīciju, arī šogad rīko zinātniskos lasījumus, lai popularizētu Latvijas nacionālā dokumentārā mantojuma izmantošanas iespējas.

Latvija atrodas reģionā, kura vēsturi raksturo pastāvīgs pārmaiņu process un kuru nemitīgi ietekmējušas apkārtējās teritorijas. Politisko un ekonomisko kontaktu un kolīziju rezultātā vietējie ir devušies uz tuvākām un tālākām zemēm, bet svešzemnieki viesojušies Baltijā vai apmetušies šeit uz dzīvi. Iedzīvotāju migrācija savukārt rezultējusies sociālo, tiesisko, reliģisko, mākslas u.c. priekšstatu un zināšanu apmaiņā.

Starpkultūru kontaktu dažādie aspekti nenoliedzami atspoguļojas arī arhīvu dokumentu krājumā, tāpēc 2016. gada LVVA zinātnisko lasījumu ietvaros aicinām zinātniekus, studentus, muzeju un arhīvu speciālistus, kā arī citus pētniekus un interesentus dalīties pieredzē un atziņās par dokumentārajiem avotiem, kas parāda Latvijas vēstures nesaraujamo saistību ar notikumiem un procesiem Eiropā un pasaulē un kultūras mijiedarbības izpausmes gan Latvijā, gan ārpus tās.

Zinātnisko lasījumu dalībnieka anketu ar īsu referāta anotāciju latviešu valodā (līdz 500 rakstu zīmēm) lūdzam sūtīt uz e-pastu Anita.Cerpinska@arhivi.gov.lv. LVVA zinātnisko lasījumu rīcības komiteja pieteikumus gaidīs līdz 2016. gada 30. jūnijam. Pēc noteiktā termiņa atsūtītie pieteikumi netiks izskatīti. Līdz 2016. gada 18. jūlijam anketas iesūtītājus informēsim par rīcības komitejas lēmumu iekļaut referātus lasījumu programmā.

Dalība lasījumos ir bezmaksas. Rīcības komitejas sastāvs: Aiga Bērziņa, Anita Čerpinska, Valda Pētersone, Enija Rubina, Kārlis Zvirgzdiņš.

Zinātniskajos lasījumos nolasītos referātus būs iespējams publicēt žurnāla „Latvijas Arhīvi” sērijā „Latvijas Valsts vēstures arhīva zinātniskie lasījumi”. Vēlamais zinātnisko rakstu apjoms ir 16 000–40 000 rakstu zīmes. Sīkāku informāciju par prasībām publikācijai skatīt http://www.arhivi.lv/index.php?&199.


LVVA

Slokas iela 16,

Rīga, LV- 1048

Telefons: 67615237

E – pasts : Anita.Cerpinska@arhivi.gov.lv

LVVA zinātniskie lasījumi„Starpkultūru vēsture Latvijas arhīvu dokumentos”2016. gada 20. oktobrī, RīgāDalībnieka anketaVārds, uzvārds:

Zinātniskais (akadēmiskais grāds):

E-pasts:

Tālrunis:

Adrese:

Darba vieta, amats:

Referāta nosaukums:Referāta anotācija (līdz 500 rakstu zīmēm):

Vai vēlaties izmantot iespēju publicēt darbu žurnāla „Latvijas Arhīvi” sērijā

„Latvijas Valsts vēstures arhīva zinātniskie lasījumi”:

Jā  Nē Rīcības komiteja pieteikumus e-pastā