Latvijas muzeju katalogs

Latvijas Universitātes muzejs

Raiņa bulvāris 19, Rīga LV-1586

  • phone:  +371 67034566
GADA BALVU ATBALSTA:
Latvijas Universitātes muzejs

Latvijas Universitātē par vēsturisku liecību vākšanu, glabāšanu un popularizēšanu domāts jau kopš augstskolas izveidošanas 1919. gadā. Atsevišķās fakultātēs tiek veidotas muzejisko vērtību kolekcijas, ar laiku nodibināti un pakāpeniski pilnveidoti mācību procesam paredzēti muzeji un mācību kabineti. Šodien Latvijas Universitātes vēstures muzejs rūpējas, lai informācija par Universitātes vēsturi būtu pieejami plašai sabiedrības daļai un primāri – Latvijas Universitātes studentiem. Muzejā ikvienam ekskursiju vai konsultāciju veidā ir iespēja iepazīties ar daudzveidīgiem materiāliem – fotogrāfijas, dokumenti, priekšmeti, grāmatas – par Universitātes priekšvēsturi, dibināšanu, attīstību un pārmaiņām līdz mūsdienām; par personībām, kuras studējušas vai strādājušas Latvijas Universitātē un devušas lielu ieguldījumu akadēmiskajā, zinātniskajā, saimnieciskajā, kā arī kultūras darbā.
Apmeklētājiem muzejs piedāvā:
  • Studentu karcera apmeklējums – šajā ekskursijā ir iespēja vairāk uzzināt, par kādiem pārkāpumiem 19. gadsimta beigās Rīgā studenti tika ieslodzīti karcerī un kādas bijušas viņu pārdomas šajā sakarā. Eksursijā tiek sniegts arī ieskats Latvijas Universitātes priekšvēsturē.
  • Ekskursija pa galveno universitātes ēku Raiņa bulvārī 19 – šajā ekskursiju ciklā ir iespēja iepazīties ar Latvijas Universitātes galvenās ēkas tapšanu, arhitektūru un tās daudzveidīgo vēsturi. Apmeklētājiem tiek piedāvātas divu veidu ekskursijas: vienā no tām ietilpst Universitātes galvenās ēkas svinību zāļu – Lielās aulas un Mazās aulas apmeklējums, savukārt otrā papildus Lielajai un Mazajai aulai iespējams uzzināt ko vairāk par Latvijas Universitātes galvenās ēkas fasādi, tās rotājumiem, centrālās ieejas vestibilu un jumta platformu.
  • Muzeja zāles apmeklējums – šajā ekskursijā ir iespēja aplūkot aktuālās LU Vēstures muzeja izstādes.
  • Konsultācijas par Latvijas Universitātes vēsturi un iespēju iepazīties ar muzeja krājumā esošajiem materiāliem.
Studentu karceris
Foto: LU Karceris
Latvijas Universitātes galvenajā ēkā ir kāda neliela telpa, kas glabā liecības par laiku, kad studentu par laikā nenodotām grāmatām bibliotēkā varēja sodīt ar brīvības atņemšanu uz vairākām dienām. Studentu karceris, kas tika ierīkots 1875. gadā Rīgas Politehnikuma (1862-1915) vajadzībām, vairāk nekā divdesmit gadus kļuva par šīs augtskolas studentu iepriecinājumu un biedu. Rīgas Politehnikuma, kurš tolaik darbojās tagadējā Latvijas Universitātes galvenajā ēkā, vadībai bija tiesības sodīt studentus par dažāda veida augstskolas iekšējās kārtības noteikumu pārkāpumiem, liekot studentiem karcerī pavadīt ne tikai stundas, bet arī dienas un pat nedēļas. Ņemot vērā, ka sods bija jāizcieš vienatnē, karcera pelēki baltās sienas līdz pat griestiem ātri vien tika izraibinātas ar zīmējumiem un uzrakstiem latviešu, poļu, vācu, krievu, franču un latīņu valodās, kas atklāj laikmetiskās studentu dzīves iezīmes: aprakstīti un zīmēti pārkāpumu veidi, fiksētas aktuālas pārdomas par augstskolas pasniedzējiem, atmiņas par mīļotajām meitenēm un atkārtotas matemātiskas formulas. Studentu karceris savas funkcijas beidza pildīt vēl pirms Latvijas Universitātes dibināšanas. Šobrīd studentu karceris, vecākā oriģinālo izskatu saglabājusī karcera telpa Baltijā, kas tā darbības laikā visbiežāk bija aizslēgts un nepieejams, ir atvērts un aplūkojams ikvienam interesentam.
Ieskats Latvijas Universitātes muzeja vēsturē
Doma par muzejisko vērtību vākšanu, glabāšanu un popularizēšanu Latvijas Universitātē rodas līdz ar pašas augstskolas izveidošanu. No 1919. gada atsevišķās Universitātes fakultātēs tiek veidotas muzejisko vērtību kolekcijas, ar laiku nodibināti mācību procesam paredzēti mācību kabineti un muzeji, šeit minams Medicīnas fakultātes Anatomijas muzejs, Inženierzinātņu fakultātes Ģeodēzijas un purvu muzejs, Teoloģijas fakultātes un Arhitektūras fakultātes kolekcijas, kā arī Matemātikas un dabaszinātņu fakultātes savāktās vērtības. Kolekciju apjoma un vērtīguma ziņā izceļams profesora Ernesta Felsberga, pirmā Latvijas Universitātes rektora, 1921./22. mācību gadā izveidotais un vadītaisMākslas vēstures kabinets Filoloģijas un filozofijas fakultātē. Šī muzeja krājumā ietilpa vērtīgu monētu un iespieddarbu kolekcijas, grieķu un romiešu mākslas darbu oriģināli,  kā arī Latvijas mākslas vērtības. Universitātes muzeju kolekcijas pamatā bija paredzētas akadēmiskai apmācībai un zinātniskajai pētniecībai. 1930. gadā izskan ierosinājums apvienot šos mācību kabinetus – muzejus vienotā un vispārējā Latvijas Universitātes muzejā, tomēr, fakultātēm nespējot rast vienprātību minētajā jautājumā, iecere netiek īstenota. Tomēr šajā laika periodā tiek pieņemts cits nozīmīgs lēmums – 1932. gada 13. aprīlī Universitātes vadība nolemj agrāko Rīgas politehniskā institūta studentu karceri atstāt nepārbūvētu, tam kļūstot par unikālu kultūrvēsturisku pieminekli.
Pēc 1940. gada Latvijas Universitātes muzejiskās vērtības netiek saudzētas, daudzas muzeju kolekcijas tiek iznīcinātas, liela daļa vērtīgu priekšmetu pazūd bez vēsts, daļa nokļūst valsts muzeju krājumos. Šajā laika periodā tiek pārtraukta Latvijas Universitātes vēstures izpēte, jaunajai varai šo vēsturi pārrakstot un veidojot no jauna. Nelielas pārmaiņas vērojamas sešdesmito gadu otrajā pusē, kad 1967. gadā tiek atklāta pirmā augstskolas vēsturei veltītā tematiskā izstāde, kura, kaut arī pretrunīgi vērtēta, rosina jaunu muzejisko materiālu vākšanu. Jauns un nozīmīgs posms Latvijas Universitātes vēstures izpētē sākas astoņdesmito gadu beigās, kad tiek atjaunota iecere par vienota Universitātes muzeja izveidošanu. 1988. gada 31. oktobrī LU Padomē tiek pieņemts lēmums par Universitātes muzeja izveidošanu. Pēc neatlaidīga organizatoriska darba 1990. gadā tiek izveidots vienots Latvijas Universitātes muzejs ar 6 filiālēm: LU Vēstures muzejs, Zooloģijas muzejs, Ģeozinātņu muzejs, Skaitļošanas un tehnikas muzejs, Botānikas muzejs un Pedagoģijas muzejs. Turpmākajos gados šiem muzejiem pievienojas Fridriha Candera – kosmosa izpētes muzejs un Cilvēka patoloģijas muzejs, par sadarbības partneri kļūst Latvijas ķīmijas vēstures muzejs.
Šobrīd Latvijas Universitātes Zinātņu un tehnikas vēstures muzejs darbojas kā Latvijas Universitātes mācību zinātniskās pētniecības un kultūrizglītības struktūrvienība, kas mērķtiecīgi sakārto, uzglabā un prezentē materiālus, saistītus ar Latvijas Universitātes dažādu zinātņu nozaru vēsturi. LU Vēstures muzejs kalpo mācību un zinātniskiem mērķiem, kā arī Latvijas Universitātes kultūrvēsturisko vērtību popularizēšanai. Muzejā ir iespēja iepazīties ar materiāliem – fotogrāfijas, dokumenti, priekšmeti, grāmatas – par Universitātes priekšvēsturi, dibināšanu un attīstību līdz mūsdienām; par personībām, kuras studējušas vai strādājušas Latvijas Universitātē un devušas lielu ieguldījumu akadēmiskajā, zinātniskajā, saimnieciskajā, kā arī kultūras darbā.
 
Aicinājums: Cienījamie visu laiku Latvijas Universitātes beidzēji, mācībspēki un profesori, viņu tuvinieki, arī jūs esat aicināti piedalīties kopīgā Universitātes vēstures veidošanā ar dažāda veida materiāliem: rakstiskas un mutiskas atmiņas, fotogrāfijas, mācību grāmatas, dokumenti, lekciju pieraksti, studentu apliecības, diplomi, ielūgumi uz dažādiem pasākumiem, braukšanas biļetes, nozīmes, emblēmas u.c.
Adrese:

Raiņa bulvāris 19, Rīga LV-1586

Kontakti:
  • phone:  +371 67034566
https://www.lu.lv/par/strukt/muzejs/
Muzeja direktors: Dr.pead. Iveta Gudakovska  

Muzejs ir atvērts
darba dienās 10:00-17:00
Muzeja apmeklējums notiek eksursiju veidā, kas iepriekš jāpiesaka. Ja tas ir nepieciešams, ekskursija, iepriekš sarunājot, var notikt arī ārpus muzeja darba laika. Tel. 67034566