Par mums

Biežāk uzdotie jautājumi

Kas ir muzejs?

Izpratne par to kas ir muzejs ir mainījusies un attīstījusies. Latvijas muzeju likumā tas ir definēts šādi:
„Muzejs ir sabiedrībai pieejama izglītojoša un pētniecības institūcija, kuras uzdevums ir atbilstoši muzeja darbības specifikai vākt, saglabāt un popularizēt sabiedrībā dabas, materiālās un nemateriālās kultūras vērtības, kā arī sekmēt to izmantošanu sabiedrības izglītošanai un attīstībai”

ICOM jeb Starptautiskā muzeju asociācija 2001 gadā pieņēma jaunu muzeju definīciju:
„Muzejs ir sabiedrībai pieejama un tās attīstību veicinoša pastāvīga bezpeļņas institūcija, kas vāc, saglabā, pēta, popularizē un eksponē sabiedrību un tās vidi raksturojošas materiālās liecības pētnieciskos, izglītojošos un izklaides nolūkos”.
Minētās muzeja definīcijas lietošanu neierobežo ne attiecīgās iestādes pārvaldes institūcijas vai teritoriālais raksturs, ne organizatoriskā struktūra vai krājuma orientācija.
ICOM uzskata, ka muzeju definīcijai atbilst arī:
- muzejiska rakstura dabas, arheoloģiskie un etnogrāfiskie pieminekļi un vietas, kas vāc, saglabā un popularizē sabiedrību un tās vidi raksturojošas materiālās liecības;
- iestādes, kas glabā un eksponē dzīvnieku un augu valsts dzīvu eksponātu kolekcijas, piemēram, botāniskie un zooloģiskie dārzi, akvāriji, vivāriji;
- zinātnes centri un planetāriji;
- bezpeļņas mākslas galerijas, konservācijas un restaurācijas institūti, bibliotēku un arhīvu pastāvīgā pārziņā esošās izstāžu galerijas;
- dabas rezervāti;
- starptautiskas, nacionālas, reģionālas vai vietējas muzeju organizācijas, ministrijas, departamenti vai valsts aģentūras, kuru pārziņā atrodas muzeji, kuri atbilst šajā paragrāfā dotajai definīcijai;
- bezpeļņas iestādes vai organizācijas, kas veic ar muzejiem un muzeoloģiju saistītu - pētniecisko, izglītojošo, apmācības, dokumentēšanas vai citu darbu;
- iestādes, kuras Administratīvā Padome pēc konsultēšanās ar Konsultatīvo Komisiju atzinusi par tādām, kam pilnībā vai daļēji piemīt muzeju raksturojošās pazīmes vai kuras atbalsta muzejus un muzeju darbiniekus, veicot muzeoloģiskus pētījumus, izglītojošo darbu vai profesionālo apmācību;
- kultūras centri, kas bezpeļņas nolūkos nodarbojas ar dzīvā mantojuma aizsardzību, saglabāšanu un vadīšanu.

Cik muzeju ir Latvijā?

Latvijā ir vairāk kā 200 iestādes, kas sevi dēvē par muzejiem. Valsts akreditēti muzeji, t.i. atbilst noteiktiem kritērijiem un valsts izvirzītiem standartiem ir: pašvaldību – 84, valsts 36, privātie 7.

Ko dara muzeji?

Muzeja funkcijas ir šādas:
1) materiālās un nemateriālās kultūras un dabas vērtību uzkrāšana, dokumentēšana un saglabāšana;
2) muzeja krājuma un ar to saistītās informācijas pētniecība;
3) sabiedrības izglītošana, materiālās un nemateriālās kultūras un dabas vērtību popularizēšana, veidojot ekspozīcijas un izstādes, kā arī izmantojot citus ar muzeja darbību saistītus izglītošanas un popularizēšanas veidus.

Kas ir akreditēts muzejs?

Muzeju akreditācija Latvijā tiek uzsākta 1998. gadā un veicama saskaņā ar 1997. gadā pieņemto Muzeju likumu un Ministru kabineta izdotajiem akreditācijas noteikumiem. Akreditācija ir muzeju darbības izvērtēšanas process, kura rezultātā muzejam uz noteiktu laiku līdz 5 gadiem var tikt piešķirts valsts atzīta jeb akreditēta muzeja statuss.Cik cilvēki gadā apmeklē muzejus Latvijā?
Līdz ar akredutāciju:
- Publiski tiek atzīts, ka muzejs atbilst pieņemtajiem standartiem muzeja pārvaldībā, krājuma saglabāšanā un pakalpojumu sniegšanā.
- Potenciālie muzejisko priekšmetu vai kolekciju dāvinātāji gūst pārliecību, ka akreditētais muzejs ir piemērota vieta viņu dāvāto kultūrvēsturisko vērtību glabāšanai un popularizēšanai.
- Akreditētajam muzejam ir tiesības saņemt valsts budžetā speciāli paredzētos līdzekļus nacionāli nozīmīgu projektu un programmu īstenošanai, kā arī attiecīgi valsts vai pašvaldību finansējumu muzeja pamatfunkciju veikšanas nodrošināšanai.
- Privātais muzejs iegūst tiesības pretendēt uz valsts budžetā speciāli paredzētiem līdzekļiem īpašu dabaszinātnisku, kultūrvēsturisku, tēlotājas mākslas un citu nacionāli nozīmīgu projektu un programmu realizēšanai.

Informācija par statistiku

Statistiku par muzeju darbību Latvijā var uzzināt, sazinoties ar KM Muzeju un vizuālās mākslas nodaļu vai skatīties www.kulturaskarte.lv