Par mums

Valde

Zane Grīnvalde LMB valdes priekšsēdētāja
Madonas novadpētniecības un mākslas muzejs
Tālr. 64823844, 29418187
z.grinvalde@madona.lv

Līga Andersone
Limbažu muzejs
Tālr. 20283603
liga.anna@gmail.com

Ilona Audere
Rīdzinieku māja – muzejs – Mencendorfa nams. 17.-18. gs.
Tālr. 28376417
E: ilona.audere@mencendorfanams.com

Inese Dundure
Pašvaldības aģentūras „Rēzeknes kultūras un tūrisma centrs”
Latgales Kultūrvēstures muzejs
Tālr. 64622464
E: inese.dundure@rezekne.lv


Ruta Ģiptere
Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzejs
Tālr. 26433184
E: ruta.giptere@daugavpils.lv

Ingrīda Lukašēvica
Rīgas vēstures un kuģniecības muzejs
Tālr. 29129052
E: lukasevica@rigamuz.lv

Agrita Ozoliņa
J.Rozentāla Saldus vēstures un mākslas muzejs
Tālr. 26534259
E: agrita.ozolina@saldus.lv

Alberts Rokpelnis
Valmieras muzejs
Tālr. 64210874, 26393332
alberts.rokpelnis@valmiera.lv

Revīzijas komisija:

Ināra Rumbiņa
Ķekavas muzejs 
Tālr.28679514
E: inara.rumbina@kekava.lv

Taiga Kokneviča
Latvijas Okupācijas muzejs
Tālr. 29395404
E: tk@omf.lv

Agra Brūne
Latvijas Sporta muzejs
Tālr.29467069
agra.brune@sportamuzejs.lv

 

Biedrības augstākā lēmējinstitūcija ir kopsapulce, kas sanāk ne retāk kāreizi gadā. Tā ievēl valdi uz 2 gadiem, kas ir biedrības izpildinstitūcija.

Valdes funkcijas un uzdevumi:

- nodrošina kopsapulču lēmumu izpildi;

- vada un pārzina Biedrības lietas;

- pārvalda un rīkojas ar Biedrības līdzekļiem un mantu atbilstoši statūtiem un kopsapulces lēmumiem;

- sagatavo priekšlikumus par izmaiņām Biedrības darbībā;

- lemj par jaunu biedru uzņemšanu un izslēgšanu;

- īsteno projektus;

- lemj jautājumus par dalību dažādās mērķprogrammās un to līdzekļu izlietošanu;

- administrē Biedrības mājaslapu;

- veic citus Biedrības darbībai nepieciešamos pasākumus.