Events

Latvijas Kara muzejs aicina darbā Saimniecības nodaļas vadītāju

Latvijas Kara muzejs (Reģ.nr.90000020203) aicina darbā

Saimniecības nodaļas vadītāju

 

Galvenie darba pienākumi:

 • Plānot, vadīt, koordinēt un atbildēt par muzeja saimniecisko infrastruktūru, izstrādāt ikgadējos un perspektīvos saimnieciskā darba plānus un koordinēt to realizāciju;
 • Organizēt saimniecisko darbu, pārzināt vispārējo saimniecību muzejā, apsekot ēku tehnisko stāvokli, izstrādāt dokumentāciju, kas saistīta ar saimniecisko darbu veikšanu;
 • Kārtot ar muzeja un filiāļu elektroapgādi, ūdensapgādi, kanalizāciju un apkures sistēmu saistītos jautājumus un dokumentāciju;
 • Veikt ugunsdrošības, kā arī darba aizsardzības un drošības speciālista funkcijas;
 • Nodrošināt ugunsdrošības un apsardzes sistēmas apkopi sadarbībā ar apkalpes firmu;
 • Plānot, organizēt un atbildēt par  iepirkumiem, muzeja saimnieciskās darbības nodrošināšanai,  saskaņā ar plānoto budžetu;
 • Plānot un organizēt tehnisko darbu un sīko remontu veikšanai nepieciešamos iepirkumus saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, kontrolēt un atbildēt par veikto remontu darba gaitu;
 • Koordinēt transporta izmantošanu;
 • Piedalīties dažādu saimniecisko ikdienas darbu praktiskā veikšanā un pasākumu organizēšanā.

 

Prasības pretendentiem/-ēm:

 • Augstākā izglītība;
 • Papildus izglītība/sertifikācija  darba aizsardzības un drošības, kā arī  ugunsdrošības un aizsardzības jomā;
 • Ar darba pienākumu saistīto Latvijas Republikas normatīvo aktu pārzināšana;
 • Zināšanas par publisko iepirkumu jomu;
 • Labas sadarbības un saskarsmes spējas, spēja strādāt paaugstinātas intensitātes apstākļos;
 • Spēja pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību par pieņemtajiem lēmumiem;
 • Spēja patstāvīgi izstrādāt dokumentu un iekšējo normatīvo aktu projektus saskaņā ar spēkā esošajiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem;
 • Labas datorprasmes un vēlamas prezentācijas aprīkojuma un skaņas iekārtu lietotāja iemaņas.

 

Mēs piedāvājam:

 • Pilnas slodzes darbu uz nenoteiktu laiku;
 • Iespēju veikt atbildīgu un interesantu darbu;
 • Profesionālo zināšanu pilnveidošanu;
 • Bruto mēnešalgu no 940 EUR (1.kategorija) līdz 1287 EUR (3.kategorija);
 • Veselības apdrošināšanu (pēc pārbaudes laika). 

 

Darba vieta: Rīgā, Smilšu ielā 20.

 

Pieteikuma dokumentus - motivācijas vēstuli un CV nosūtīt līdz 2019.gada 14.novembrim Latvijas Kara muzejam, Smilšu ielā 20, Rīgā, LV – 1050, vai uz e-pasta adresi administracija@karamuzejs.lv ar norādi uz vakanto amatu.

 

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un  padomes Regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu  95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula), 13.pantu, informējam, ka:

 1. Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu  šīs personāla atlases norisi;
 2. Pieteikuma dokumentos norādīto personas datu apstrādes pārzinis ir Latvijas Kara muzejs, kontaktinformācija: Smilšu iela 20, Rīga, LV – 1050; e-pasta adrese: datuaizsardziba@karamuzejs.lv .