Latvian Museum Directory

Museum of Ķekava

Rīgas iela 26, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123

  •   28679514, 67935826

Ekspozīcija "Ķekavas novada 5 stāsti"

 

Ķekavas novadpētniecības muzejs Latvijas simtgadi un muzeja 20 pastāvēšanas gadus ir sagaidījis ar jaunu pastāvīgo ekspozīciju " Ķekavas novada 5 stāsti". Tas bija nopietns un saspringts 3 gadu darbs. 2010.gadā atklātā pastāvīgā pamatekspozīcija  „Ķekava laiku lokos” atspoguļoja novada vēsturi no seniem laikiem līdz 20.gs. 90. gadiem un bija veidota vienkāršiem tehniskiem līdzekļiem, tāpēc jau 2013.gadā, izstrādājot muzeja attīstības koncepciju 2014.-2018.gadam, ieplānojām Latvijas valsts simtgadi sagaidīt ar jaunu un mūsdienu prasībām atbilstošu pamatekspozīciju.

Vispirms svarīgākais uzdevums bija saprast, kāda būs jaunā ekspozīcijas koncepcija. Nonācām pie secinājuma, ka akcents jāliek uz 19.gs.b. un 20. gs. mūsu novadā, jo tas ir laiks, kad pamazām mostas latvietis ar apziņu par sevi un savu varēšanu, kad aktivizējas sabiedriskā dzīve, kad notiek nozīmīgas pārmaiņas, kad novadu posta divi pasaules kari, kad mainās varas un veidojas jaunas sabiedriskās attiecības. Tas ir laiks, kad dibinās kolhozi – Katlakalnā, Ķekavā un Daugmalē, kad veidojas ražotnes - Baložu kūdras fabrika, Ķekavas putnu fabrika, celtniecības organizācija Ķekavas PMK, kad izaug ciemati un Baloži kļūst par pilsētu. Neskatoties ne uz kariem un okupācijām, ļaudis dzīvoja, strādāja un aktīvi atpūtās. Sākoties pārmaiņu laikam, arī novadnieki iesaistījās Latvijas Atmodas norisēs, arī Baltijas ceļš vijās cauri Ķekavas novadam. Tā radās koncepcija par 5 Ķekavas novada stāstiem – par klavierēm, par pūra lādi, par karalaiku, padomjlaiku un par brīvību.

Pēdējo gadu laikā ir veikti pētījumi par Pirmo pasaules karu un latviešu strēlnieku cīņu gaitām novadā, par Otrā pasaules kara notikumiem, par kolhozu veidošanos un darbību Ķekavā un Daugmalē, par Ķekavas putnu fabriku un Ķekavas PMK un citām tēmām. Pētnieciskā darba rezultāti līdz šim atspoguļojās tematiskās izstādēs, rakstos un iespieddarbos. Šo gadu laikā arī muzeja krājums ir būtiski papildinājies ar priekšmetiem, kuri raksturo 20. gs. notikumus Ķekavas novadā. Izzinot muzeja apmeklētāju viedokli, secinājām, ka liela interese ir par 20. gs. vēsturiskajām norisēm. Tāpēc vēlējāmies akcentēt tieši tos vēsturiskos notikumus un pārmaiņas, kas noteica Ķekavas un Daugmales pagastu un  Baložu pilsētas izveidošanos un virzību, kas arī ir pamatā šo teritoriju tālākai attīstībai 21.gs. 

2016. gadā ar VKKF atbalstu tika izgatavots jaunās pastāvīgās ekspozīcijas „ Ķekavas novada 5 stāsti”  koncepcijas trīs dimensiju dizaina makets un sagatavota tehniskā specifikācija. Tas bija pirmais solis ceļā uz jauno ekspozīciju. 2017.g. janvārī iesniedzām VKKF mērķprogrammā – Muzeju nozares attīstības programma, nākošo projektu „ Ķekavas novadpētniecības muzeja pamatekspozīcijas „ Ķekavas novada 5 stāsti” izveide un modernizācija”. Projekta ilgtermiņa mērķis – modernizēt, pilnveidot un paplašināt Ķekavas novadpētniecības muzeja nacionālā krājuma eksponēšanas un izmantošanas iespējas atbilstoši mūsdienu sabiedrības vajadzībām, ir sasniegts. Projekts tika atbalstīts un mēs saņēmām 20 tūkstošus eiro tā realizācijai, kā arī līdzfinansējumu no Ķekavas novada pašvaldības. Ekspozīciju atvērām pagājušā gada nogalē - 19. decembrī.

 Šī projekta realizācijas laikā ir izgatavoti mūsdienīgi grafiski noformēti stendi, papildinātas vitrīnas ar izvelkamām atvilknēm, iegādāti digitālie fotorāmji un interaktīvais stends, izgatavots Baložu kūdras fabrikas makets. Ekspozīcijā ir apskatāms  Nāves salas kaujas makets, strēlnieku stāvfigūras un Ķekavas novada tautastērps. Skārienjūtīgajā monitorā ir iespēja iepazīties ar muzeja krājumu par kolhoziem , būvorganizācijām, ražotnēm novadā, kā arī kultūras dzīves norisēm un amatierkolektīvu darbību, bet digitālajajos fotorāmjos, apmeklētājiem ir pieejamas fotogrāfijas par Ķekavu 70. gados, Baltijas ceļu un Barikāžu laiku no muzeja krājuma. Tādejādi, izmantojot mūsdienu tehnoloģijas un tehniskos palīglīdzekļus, varam plašāk un interesantāk eksponēt muzeja krājumu. Tā kā muzeju apmeklē arī ārzemju tūristi un novada sadraudzības pilsētu delegācijas, tad ekspozīcijas teksti un anotācijas ir tulkotas angļu valodā. Šobrīd sākam darbu pie izglītojošo programmu izstrādes.

 

Muzeja vadītāja Ināra Rumbina

 
blog comments powered by Disqus