Latvian Museum Directory

Turaida Museum Reserve

Turaidas iela 10, Sigulda, LV-2150

  •  67971402
  • fax 67973628

Izdots katalogs „Turaidas pils 16.-18.gs. krāsns keramika”

 

Turaidas muzejrezervāts sadarbībā ar mākslas vēsturnieci dr.hist. Ievu Osi un Latvijas vēstures institūta apgādu izdevis katalogu „Turaidas pils 16.–18.gadsimta krāsns keramika”, kas veltīts profesoram, arheologam, Turaidas pils arheoloģiskās ekspedīcijas vadītājam no 1976. līdz 2000.gadam -  Jānim Graudonim (1913 – 2005). 

Katalogā iekļauts Turaidas muzejrezervāta direktores Annas Jurkānes priekšvārds, Dr. hist. Ievas Oses Turaidas pils arheoloģiskajos izrakumos iegūto krāsns podiņu raksturojums, kataloga daļa ar podiņu attēliem un anotācijām un raksts par Turaidas pils krāsns podiņu ķīmiskā sastāva analīzi, kas veikta Rīgas tehniskās universitātes Vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas institūtā. Katalogu sastādījusi mākslas zinātniece, viduslaiku piļu pētniece I. Ose, kura sistematizējusi Turaidas pils 16.-18.gadsimta krāsns podiņus un to lauskas hronoloģiskā secībā pēc formas un rotājuma motīva.

Izdalot dobos, nišas un plāksnes podiņus pēc to atrašanās vietas krāsnī (sienas, dzegas, vainagojošais u.c.), norādīti podiņu fiziskie parametri – glazūras krāsa, izmēri, dots īss reljefā rotājuma apraksts un motīva skaidrojums, kā arī datējums. Katalogā iekļauti fotogrāfu Marikas Vanagas un Viļņa Pļaviņa, kā arī Roberta Kaniņa un Ulda Veisbuka darbi. Krāsns podiņu profilus zīmējuši Artūrs Arnis, Daiga Kļaviņa un Pauls Gailītis, bet reljefā rotājuma grafiskās rekonstrukcijas – Dzintra Zemīte.

Kopumā izdalīti 175 podiņu tipi, kas raksturo apkures veidu attīstību pilī un parāda dažādu mākslas stilu (vēlā gotika, renesanse, manierisms, baroks u.c.) klātbūtni Turaidas pilī. Lai arī arheoloģiskajos izrakumos pārsvarā atklātas vien krāsns podiņu lauskas, tomēr arī no tām var secināt, ka podiņu dekoram raksturīga tēmu dažādība un augsts mākslinieciskā attēlojuma līmenis. Rotājumā izmantoti Baltijas jūras reģionam raksturīgi sižeti, kas atrodami sava laika parauggravīrās – Lūkasa Krānaha, Hansa Brozāmera, Krispina de Passes un citu vācu un nīderlandiešu grafiķu darbos.

Podiņi ļauj uzzināt, kā tolaik ģērbās vācu valdnieki un valdnieces, ilustrē Bībeles stāstus un attēlo populārus svētos, piemēram, Ievu un Ādamu, svēto Kristoferu, pravieti Jozafatu, raksturo antīkās vēstures notikumus un tēlus, ļauj nojaust to saistību ar laikabiedru uzskatiem. Senākie Turaidas kolekcijā ir 16.gs. pirmo gadu desmitu eksemplāri ar rotājumā izmantotiem vēlās gotikas motīviem, bet jaunākie podiņi dekorēti baroka stilā.

Katalogā informācija sniegta latviešu valodā ar kopsavilkumu angļu valodām. Katalogs „Turaidas pils 16.-18.gadsimta krāsns keramika” izmantojams gan akadēmiskajā darbā, gan muzeju pētniecībā, gan kā palīglīdzeklis vēstures programmas apgūšanai augstskolās un vispārizglītojošās skolās. Katalogu var iegādāties Turaidas muzejrezervāta Apmeklētāju centrā katru dienu no plkst. 9.00 līdz 20.00.

 

Anda Skuja,

TMR Izglītojošā darba un komunikācijas daļas vadītāja

Tālr. 26572142

E-pasts: san.tmr@apollo.lv

ww.turaida-muzejs.lv

 
blog comments powered by Disqus